عشق بازی کار هر  شیاد  نیست
این شکار، دام هر صیاد نیست
 
عاشقی را قابلیت لازم است
طالب حق را حقیقت لازم است