نمیدانم که قلبم از کجا تعلیم میگیرد!
بدون مشورت با من، خودش تصمیم میگیرد!

من از روز تولد تا کنون از بس که دلتنگم
همیشه روز میلادم، دل تقویم میگیرد!

چرا حس میکنم در جای دوری که نمیدانم
یکی هر شب برایم مجلس ترحیم میگیرد!

مرا اینقدر در محدودیت نگذار! می میرم!
که قلب کشوری در موقع تحریم، میگیرد!

نگو در یک زمان خاص باید منتظر باشم!
دل ِ ساعت  اگر زنگ اش شود تنظیم میگیرد!

به آرامی مرا توجیه کن گر ساده دل هستم
که قلب ساده گاه از شدت تفهیم، میگیرد!

همه در موقع تصمیمگیری در پی عقل اند
برای من ولی تنها دلم تصمیم میگیرد !