یکی پیغام داده النگوهایش را فروخته کمک کرده به کرمانشاه یکی خبر میدهد قیمت کیسه خواب شده سه برابر.
یکی پیغام داده دانشجوام پدرم ماهی سیصدهزار تومن میزنه به حسابم صدتومنش رو زدم به کارتت ببخش کم بود. یکی قیمت بلیط صدو خورده ای را کرده نهصد تومن.
یکی از موکبشان در اربعین مستقیم آمده کرمانشاه و یک ماه است دختر بیست روزه اش را ندیده یکی پیغام میدهد شوآف و ریایت را کنار بگذار و ساکت باش.
یکی توییت میکند مسکن مهر فلان یکی جواب میدهد بیمارستان تازه افتتاح شده بهمان
یکی میگفت هزارتومن ندارم خطم رو شارز کنم به مادرم تو بیمارستان زنگ بزنم یکی مواظب است کت و شلوارش خاکی نشود .
ادامه بدهید فرشته های زمینی و بس کنید زامبی ها...
تو را به خدا بس کنید.
مردم دارن نگاتون میکنن.
دیشب آقا حبیب میگفت کاش توی زلزله مرده بودم و این فلاکت را نداشتم. شصت راس گوسفندم زیر آوار رفتند و انبار علوفه ام هم! بقیه دامهایم دارند از تشنگی می میرند.
رسانه ها آقایان مسئولین از مردم معذرت خواهی کنید. معذرت خواهی کنید که خبر خوب ندارید . معذرت خواهی کنید که بلد نیستید.
داغ نیکانم رو ببینم اگر نگاهم سیاسی باشد اگر بخواهم از این نمد کلاهی بدوزم،
چرا نمی فهمید زن و دختر مردم باید صبر کنند شب بشود بعد توی پناه آوارها دستشویی بروند.
چرا نمی فهمید هوا سرد و آژان کُش است.
چرا نمی فهمید وقتی یک مرد کرد که نماد غرور و صلابت است با یک کپه سبیل گریه کند که بچه م گرسنه ست یعنی چی؟
خیلی سخت است فهمیدن اینکه مردم شب گوشه خیابان روی زمین می خوابند؟
خیلی سخت است فهمیدن اینکه پیرزن روستایی چشمهایش را تازه عمل کرده و توی خاک و خل عفونت گرفته و دارد کور میشود؟
شما را به مقدساتتان این دعواها را بگذارید کنار .
شما را به خدا پناه باشید قوت قلب باشید.
از کرمانشاه برگشته ام اما دلم آنجاست .
دلم پیش مردمانش است.
به قول عمو ابراهیم حاتمی کیا: مو که مودونوم ای وسط گوشت قوربونی عباس مو یِه ...

#حامد_عسکری

از سه پست قبلی هم دیدن کنید تا بدونید وضعیت واقعی کرمانشاه که داره سانسور خبری میشه چطوریه!