آخرین روز ساله و کمی حرف باهاتون دارم:
اول اینکه سال نوتون مبارک (همون پیشاپیش)
بعدش اینکه شاید ناخواسته دل کسی رو شکسته باشم
اگه کسی هست، لطف کنه بگه تا اگه شد بتونم جبران کنم

شاد باشید و شادمان