خدا قسمت کند یک شب ؛ به هجران مبتلا گردی !
 کمی با درد جان سوز دل من ؛ آشنا گردی !

خدا قسمت کند یک شب ؛ بمانی منتظر شاید
 بفهمی حال زارم را ؛ دگر بی مدعا گردی !
 
 خدا قسمت کند یک شب ؛ بگیرد بغض سنگینی
 گلویت را ؛ و آن لحظه به دنبال خدا گردی !
 
 خدا قسمت کند یک شب ؛ چو من در اوج تنهایی
 زحرفی بشکند قلبت ؛ غمین و بی نوا گردی !
 
خدا قسمت کند یک شب ؛رود خواب از نگاه تو
گریزان و گرفتار شبی ؛ بی انتها گردی !
 
خدا قسمت کند یک شب ؛ ز یارت بشنوی حرفی
که همچون من زیک جمله ؛ تو محتاج عطا گردی !
 
خدا قسمت کند یک شب ؛ بفهمی عاقبت دردم
بسوزی تا ابد شاید ؛ تو هم مانند ما گردی!