نیازمندیم  به یک نفر که
" تو " باشی!
که خودت باشی!
" خودت "
با همان خیال ها و خواب های خوشت !
نیازمندیم  به بازگشت سال ها
به عقب گرد تقویم ها  که . ..
یک کودکی  
یک نوجوانی
بی کابوس و آرام  ...
آرام !
نیازمندیم به عاشق بودنت،
به شعرهای نوزده سالگی ...
به دیوانگی های کوچکی که
این بار شکست نخواهند خورد !

"محسن حاتمی"