من شهریوری هستم، سلطان عشق
صاحب غرور عالم
صاحب قلب رئوف
نشان بازوی من "خوشه گندم" است
تا میراث دار سرسبزی و حاصلخیزی و خیر و برکت باشم
زاده شده ام برای عشق ورزیدن
برای صداقت، برای وفاداری
از خود گذر و درون گرا
برایم همه چیز در دیدن معنا نمی یابد
زندگی پیچیده است و من آسانش میکنم …
سادگی قلب زندگی من است!
پیوند خورده به مهرِ پاییز و پایان بخش تب تابستانم
هم عطر باران و هم شمیم دلنواز بوستان دارم
یک ماه نه، یک فصل بی تکرارم
ای شهریور، پادشاهیت مبارک...