زمین بهشت می شود...

روزیکه مردم بفهمند هیچ چیز عیب نیست جز قضاوت و مسخره کردن دیگران!

هیچ چیز گناه نیست جز حق الناس!

هیچ چیز ثواب نیست جز خدمت به دیگران!

هیچ کس اسطوره نیست الا در مهربانى و انسانیت!

هیچ دینى با ارزشتر از انسانیت نیست!

هیچ چیز جاودانه نمی ماند جز عشق!

و خلاصه هیچ چیز ماندگار نیست جز انسان بودن!