ما آدم‌ها
از لجی که داریم
هیچ‌گاه
با خودمان آشتی نمی‌کنیم
چشم‌هامان
بین هم دیوار کشیده‌اند و
چشمِ دیدن همدیگر را ندارند
می‌گویید نه؟!
خودتان را بغل کنید
و صورت‌تان را ببوسید!

ما آدم‌ها
هیچ‌گاه
تنهایی‌مان را
به همدیگر تعارف نمی‌کنیم
درست مثل ماهی‌ها
که آب را
به همدیگر تعارف نمی‌کنند

ما آدم‌ها
دست خودمان که نیست
آدمیم دیگر!

"جلیل صفربیگی"