گاهی
نباید بخشید
کسی که بارها او را بخشیدی و نفهمید!
تا این بار در آرزوی بخشش تو باشد!

گاهی
نباید صبر کرد
باید رها کرد و رفت!
تا بدانند اگر ماندی، رفتن را بلد بوده ای!

گاهی
بر سر کارهایی که برای دیگران انجام میدهی
باید منت گذاشت!
تا آنرا کم اهمیت ندانند!

گاهی
باید بد بود!
برای کسی که فرق خوب بودنت را نمیفهمد!


"خسرو شکیبایی"