دست ها راست تر می گویند
تا چشم ها

من زنان زیادی را می شناسم
و مردانی را
که عشق به چشم ها می چسبانند
به گاهِ نگاه هایشان
و دست هایشان
مجسمه هایی ست
فلزی
رها شده در سرزمین های قطبی

با دست هایت
هزار باره مرور کن مرا

"مهدیه لطیفی"