چشمهایت را ببند
در دلت با خدا سخن بگو
به همان زبان ساده ی خودت سخن بگو ...
هرچه میخواهی بگو، او میشنود
شاید بخواهی تورا ببخشد
یا آرزویی داری
شاید دعایی برای یک عزیز و یا شکرش
بگو میشنود...
این لحظه ی زیبا را برای خودت تکرار کن
پرواز دلت را حس خواهی کرد ...
او تنها کسیست که همیشه و همه جا
آماده شنیدن سخنان توست
کافیست بگویی دوستت دارم
تا عرش و فرش را به پایت بریزد
و هزاران گناهت را به همان ببخشد
او را بخواه
نه دنیا را
دنیا ، بهشت، تمامی نعمات، تمامی آرزوها
در دست کریم اوست
بخواه و بخوان به نام پروردگار مهربانت...