وقتی ارزشها عوض شوند
عوضی ها با ارزش میشوند!
در دنیایی که مردها
نان را از نامرد گدایی میکنند
نان روسپی ها حلال تر است
چرا که آنها خود فروش اند
نه مملکت فروش!

"مهاتما گاندی"