آیا این خواست توست
که خیال رویت
پلک های سنگین مرا
در شبهای طولانی و کسالت بار
از هم باز نگاه دارد؟

آیا خواست توست که رؤیایت
مدام در نظرم جلوه گر شود
و مرا
که خواب شیرین را وداع گفته ام
به تمسخر گیرد؟

آیا این روح توست
که از فاصله ای چونان دور
به سویم روان داشته ای
تا شرمم را
و گذران لحظه های بی ثمرم را
در من نظاره گر باشد؟

آیا این عشق توست
که اینچنین بر من سایه افکنده؟

نه، اینچنین نیست!
بلکه این عشق من است
که دیدگانم را بیدار نگاه داشته
عشق حقیقی من است
که آرامش را از من ربوده
و از دیدگانم
نگاهبانانی همیشه بیدار برایت ساخته است

تو، آری، در بیداری خویش
از من بسیار دور، و به دیگران بسیار نزدیکی
و چشمان من اینجا
در بیداری خویش
تو را به انتظار نشسته اند

"ویلیام شکسپیر"

  • نوشته ستاره دار
  • توضیح تصویر: گردش ستارگان از دید دوربین به دور ستاره قطبی که نسبت به ناظر زمینی ثابت است.
  • حصار آسمان = ستاره درخشان آسمانی = ستاره قطبی