ماندن
به پای کسی کـه دوستش داری
قشنگترین
اسارت زندگی است

"حسین پناهی"