حتما پیش اومده دیده باشی یه ظرفی که برای بار دوم میشکنه
اونم درست از جای اولش
دیگه چسبوندنش تقریبا محاله
اگر هم بچسبه به تلنگری از هم می پاشه
می خوام بگم وقتی خبر داری یکی دردای زندگیش از کجا بوده
ته نامردیه اگه تو هم بخوای از همون نقطه بهش ضربه بزنی
چون کار هر کسی نیست تکه های شکسته شو جمع کنه و دوباره اعتماد کنه
وقتی دیدی یه آدم تو سکوتش کم کم گم شد
بدون که برای همیشه از هم پاشیده


"درد نوشته یک شب شهریوری"