آیا مکانی به نام بهشت وجود دارد؟
خیر، چنین مکانی وجود ندارد!
بهشت یک مکان نیست
و یک زمان هم نیست!
بهشت یعنی کامل شدن

"ریچارد باخ"
جاناتان، مرغ دریایی