دلم بدجور گرفته...
چیزیش نیست. فقط داره میمیره! همین ...
اگه دلی که مهربون ترین بود، بمیره، چه کسی جوابگو خواهد بود؟!اصلا کسی جوابگو خواهد بود؟!
نکنه اونقدر بی اهمیت شدیم که همه فراموش کنن یه روزگاری وسط این سینه دلی بود؟!
خدایا دلم خیلی گرفته از آدمات ...
حرفم نمیاد! هیچی نمیتونم بگم! تو دلم درده، تو صورتم درد، توی زندگیم درد!