هر کسی؛
روزنه ایست به سوی خداوند!
اگر؛
اندوهناک شود!
اگر؛
به شدت اندهناک شود!

  • پی نوشت:
    در گلو میشِکَنَد ناله ام از رقت دل
    قصه ها هست ولی طاقت ابرازم نیست

    "هوشنگ ابتهاج"