نماز عشق دو رکعت است
که وضوی آن درست نیاید الا به خون!

#حسین_بن_منصور_حلاج