یک عمر اشتباه کردن
نه تنها افتخار آمیز است؛
بلکه بسیار سودمند تر از یک عمر نشستن بیهوده است!

#جرج_برنارد_شاو