مرده ها بیشتر از زنده ها گل دریافت میکنند
چرا که افسوس قوی تر از قدر شناسی است!

#آنه_فرانک
 
ما را با جملات "خود" یاری کنید