در منِ دلسنگ، شورِ انتظار انداختی
ماهی مرداب را در جویبار انداختی

عشق، اقیانوس آرامی که می گفتی نبود
قایقم را در مسیر آبشار انداختی !

فکر میکردم جواب نامه ام را می دهی
نامه را بی آنکه بگشایی کنار انداختی ...

عشق بر "جانم" حکومت می کند ای روزگار
در سرم بیهوده سودای فرار انداختی

آخر ای عاقل به کار عشق روگردان شدی
خوب شد، یک بار عقلت را به کار انداختی !

#سجاد_سامانی