نامت را
به تمام پرنده ها یاد داده ام
به آسمان
به ابرها
و به شعرهایم
 
دفترم را باز کن
هر شعری پرواز بلد نباشد
مال من نیست...
 
#رضوان_ابوترابی