قدرت از آن خداست

و آن را در صفاتش میشود جویید

پس اگر میخواهی قوی باشی؛

آیینه تجلی صفات خدا شو...

خصوصا آنهایی که بیشتر دیده میشود!

مثلا مهربانی، عشق، بخشش...

مهربانی در کلام، اعتماد می آفریند

مهربانی در فکر کردن، بصیرت کامل خلق می کند

و مهربانی در عمل " عشق" بوجود می آورد ...