شاگردی از استاد پرسید: منطق چیست؟
استاد کمی فکر کرد و جواب داد :
گوش کنید، مثالی می زنم :
دو مرد پیش من می آیند، یکی تمیز و دیگری کثیف. من به آن ها پیشنهاد می کنم حمام کنند.
شما فکر می کنید، کدام یک این کار را انجام دهند؟
شاگرد ها یک زبان جواب دادند : خب مسلما شخص کثیف!
استاد گفت : نه، شخص تمیز. چون او به حمام کردن عادت کرده و شخص کثیف قدر آن را نمی داند.
پس چه کسی حمام می کند ؟
حالا پسرها می گویند: شخصی که تمیز است!
استاد جواب داد: نه، شخص کثیف، چون او به حمام احتیاج دارد.
و باز پرسید:
خوب، پس کدامیک از مهمانان من حمام می کنند؟
یک بار دیگر شاگردها گفتند: شخص کثیف!
استاد گفت: نه، البته که هر دو! شخص تمیز به حمام عادت دارد و
کثیف به حمام احتیاج دارد.
خوب بالاخره کدامیک حمام می گیرد؟
بچه ها با سر درگمی جواب دادند: هر دو!
استاد این بار توضیح می دهد: نه، هیچ کدام! چون شخص کثیف به حمام
عادت ندارد و شخص تمیز هم نیازی به حمام کردن ندارد!
شاگردان با اعتراض گفتند: بله درسته، ولی ما چطور می توانیم تشخیص دهیم؟
هر بار شما یک چیزی را می گویید و هر دفعه هم درست است.

استاد در پاسخ گفت: خوب پس متوجه شدید، این یعنی: منطق!

" خاصیت منطق بسته به این است که چه چیزی را بخواهی ثابت کنی!!"
با منطق میشود هر جور استدلالی کرد.
معمولا هر شخص آن چیزی که در ذهن درست میداند را با منطق اثبات میکند تا آنچه که الزاما درست است!