آنگاه که عشق تو را می خواند
به راهش گام نه!
هر چند راهی پر نشیب!


آنگاه که تو را
زیر گستره بال‌ هایش پناه می‌دهد
تمکین کن!
هر چند تیغ پنهانش جانکاه!


و آنگاه که با تو سخن آغاز کرد
بدو ایمان آور!
حتی اگر آوای او
رویای شیرینت را در هم کوبد!
مانند باد شرطه
که بوستانی را...

"جبران خلیل جبران"