نابرده رنج، گنج میسر اگر شود
با تار مویی از تو برابر نمی شود!

"امید صباغ نو"