به جز تو قلب خودم را به هیچکس نسپردم
تو هم غمی به جهانم اضافه کردی و رفتی


"امید صباغ نو"
  • این بیت قبل و بعد ندارد...