بعضی آدم ها اینطوری اند
خوشبختی را ابتدا به شما هدیه می دهند
و این هدیه بدتر از هر نوع از دزدی ست!
زیرا آنچه را که او با رفتن از پیش شما
از شما میدزدد؛
چیزی بسیار فراتر از وجود خودش است!

"کریستین بوبن"
ایزابل بروز