آدم منطقی خودش را با جهان وفق می دهد
اما آدم غیر منطقی اصرار دارد که جهان را با خود منطبق کند
همین است که جهان، پیشرفتش را مدیون آدم های غیر منطقی است!

"جرج برنارد شا"