باید برای عاشقی دیوانه باشی
آتش خطر دارد ولی پروانه باشی

یک باغ گل را هم اگر دیدی بدانی
باید فقط دور و بر یکدانه باشی

مثل کسی که با زلیخا پشت در بود
با اقتضاء نفس خود بیگانه باشی

طوری ستون های دل خود را بسازی
دنیا بلرزد هم نترسی خانه باشی

حتی اگر قافیه را جایی ببازی
پشت ردیف عاشقی مردانه باشی

چتری شوی هنگام باران روی دوشش
یا که برای گریه هایش شانه باشی

یا با دل از منطق بگویی عاقلانه
یا اینکه بیدل، عاشقی دیوانه باشی