روی این قفل نوشتند دعا می خواهد
من سپردم به خودش هر چه خدا می خواهد


رفتنت اول جولان نفس تنگی هاست
بنشین شهر دلش باز هوا می خواهد


کشتی نوح دلت قدر دلم جا دارد
در امان بودن من مهر تو را می خواهد


یوسف از من نگذر شهر مرا ترک نکن
مگر اینجا چه قدر کور و گدا می خواهد


کار من نیست فقط دست تو را می بوسد
من سپردم به خودت هر چه خدا می خواهد

"امیر سهرابی"