با توام روزگار سختی نیست
بی تو تا روز مرگ وقتی نیست

فکرت آشفته خواب هایم را
بی تو در من خیال تختی نیست

در سرم جنگلی است از اشباح
بین این دار ها درختی نیست

به مذاقت اگرچه دریایم
طعم من غیر شور بختی نیست

تا بمیرم به بوی پیرهنت
در حیاطم طناب رختی نیست

امتحانم نکن به جان سختی
مرگ دور از تو کار سختی نیست

"اصغر معاذی"