از لقمان حکیم روایت شده که فرمود:
من چهارصد سال مردم را با داروهای مختلف شفا دادم
اما هیچ دارویی را برتر از محبت نیافتم!
پرسیدند که اگر این دارو هم اثر نکرد چه؟
لبخندی زد و فرمود: خب مقدار دارو را افزایش ده!
جواب سلام را با سلام بده
جواب تشکر را با تواضع
جواب کینه را با گذشت
جواب بی مهری را با محبت
جواب دروغ را با راستی
جواب خشم را با صبوری
جواب نامردی را با مردانگی
جواب پشتکار را با تشویق
جواب دشمنی را با دوستی
جواب سرد را با گرمی
جواب بی ادب را با سکوت
جواب نگاه مهربان را با لبخند
جواب لبخند را با خنده
جواب مایوس را با امید
جواب منتظر را با نوید
جواب گناه را با بخشش
هیچ وقت، هیچ چیز و هیچ کس را بی جواب نگذار
مطمئن باش هر جوابی بدهی
یک روزی، یک جوری، یک جایی به تو باز میگردد...
شادی حقیقی از آن کسانیست که قلبی مالامال از محبت دارند...