منو به حال من رها نکن
تو که برای من همه کسی

اگه هنوزم عاشق منی
چرا به داد من نمیرسی؟

من از تصور نبودنت
رو شونه ی تو گریه میکنم

منی که دل بریدم از همه
ببین برای تو چه میکنم

منو به حال من رها نکن
تو هم به مرز این جنون برس

اگه هنوزم عاشق منی
خودت به داد هردومون برس

"روزبه بمانی"
تصور نبودنت - احسان خواجه امیری