دل بــســـپــار…
به آتشی که نمى سوزاند
” ابراهیم ” را