اگر تو باز نگردی
امیدِ آمدنت را، به گور خواهم برد
و کَس نمی‌داند
که در فراق تو دیگر
چگونه خواهم زیست
چگونه خواهم، مُرد...